Strefa kursanta - OLEK - Ośrodek Szkolenia Kierowców
KONTAKT Telefon: 500 267 991 | 600 457 007 E-mail: soleszczuk@poczta.onet.pl
NASTĘPNY KURS Data: 24.06.2024 poniedziałek Godzina: 14:00
Zapisz się!
Zobacz:
------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------Lubisz strone?
Tak
Nie
Wizyt:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 63023

Strefa kursanta

Krok 1

Od 19 stycznia 2013 roku każda osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami powinna posiadać Profil Kandydata na Kierowcę. W celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę, należy udać się do Urzędu Miasta lub
Gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
 • zgodę rodziców lub opiekunów,jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób posiadających prawo jazdy)

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Profil kandydata na kierowcę Starosta wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania
przeprowadzającemu egzamin państwowy, po podaniu przez te osobę numeru PKK oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

Krok 2

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek (kat. B – 18 lat, kat. A1 – 16 lat, kat. A – 24 lata),
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 185 dni w każdym roku
  kalendarzowym,
 • odbyła wymagane dla danejkategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Osoba, która nie ukończyła 18-tu lat, może rozpocząć kurs na prawo jazdy najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przepisami ustawy wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Krok 3

Egzamin państwowy i odbiór prawa jazdy.

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam podajemy swój numer PKK oraz dokonujemy opłaty za egzamin i uzgadniamy termin jego zdawania. Egzamin teoretyczny odbywa się za pomocą urządzenia komputerowego. Odbiór prawa jazdy Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Opłat można dokonać w kasie lub na konto Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 system cms
-